Fotoğraf Organizasyonları Derneği

TÜZÜK

FOTOĞRAF ORGANİZASYONLARI DERNEĞİ (FOTON) TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1– Derneğin Adı: “Fotoğraf Organizasyonları Derneğiolarak belirlenmiştir. Kısa adı “FOTON’’ dur. Derneğin merkezi İstanbul’dur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

 

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri ile Faaliyet Alanı

Madde 2– Dernek, sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.

 

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Çalışma Biçimleri

1- Fotoğraf-sinema kültürü ve sanatlarının öğrenilmesini, gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlamak, bireysel/toplumsal iletişimin gelişmesine katkıda bulunmak, fotoğraf-sinema alanında çalışanlar arasında iletişimin, yakınlaşmanın ve dayanışmanın temelini oluşturmak ve geliştirmek, yerel ve ulusal, kültürel değerlerin küresel tanıtımında dil olarak fotoğraf kullanımını geliştirmek.

2- Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin etkin biçimde geliştirilmesi için araştırmalarda bulunmak ve bunun için bir internet sitesini tanıtım amacıyla sürekli olarak aktif biçimde internette yayında tutmak

3- Kültürel ve sanatsal konularda; Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası toplantı, konferans, seminer, kurs, gösteri, yarışma, sergi, sempozyum ve bienal düzenlemek ve katılmak, kişisel bilgi becerileri artıracak ve pekiştirecek eğitim çalışmaları düzenlemek

3-a- Fotoğraf ve sinema alanında çalışanlar arasında mesleki yakınlaşma ve dayanışma oluşturmak, kültürel ve sanatsal bağların ve tecrübe aktarımlarının geliştirilebileceği farklı ortamlar hazırlamak

3-b- Türk kültür ve sanatının bayrak taşıyıcısı olarak yurt dışında bulunmak, Türkiye’den fotoğraf projelerini yurt dışında tanıtmak

3-c- Dünya çapında üretilen çizgi üstü kültür ve sanat çalışmalarının yurt içinde tanınmasını, izlenmesini ve algılanması veya anlaşılmasını sağlamak

3-d- Başta toplumsal konulara duyarlı olmak üzere birbirinden farklı tarzlarda ve estetik yapıda bağımsız fotoğraf ve sinema projeleri yapmak

3-e- Kişi, kurum ve kuruluşlar ile ilişkiler kurarak fotoğraf sanatını merkezde tutarak kültür sanat alanında desteklerini sağlamak

3-f- Türkiye’de görsel sanat dallarında çalışan kişi ve kuruluşları destekleyerek, teknik araç-gereç temini konusunda yardımcı olmak.

Kamu kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin, ilişkili eğitim kurumları ve kuruluşlarının fotoğraf ve sinema sanatı alanında kültürel düzenleme ve çalışmalarına katkıda bulunmak

3-g- Fotoğraf ve sinema alanında toplanan bilgiler, değerlendirmeler, yapılan düzenlemelerden elde edilen tecrübeleri bu alanda sorumluluk üstlenmiş kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve konuyla ilişkili eğitim kurumlarıyla paylaşmak

Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, yapılan çalışmaları duyurmak için amaçlar doğrultusunda gazete, dergi, kitap bülten ve elektronik ortamda okunabilir yayınlar çıkarmak

4- Hedeflerin gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, her tür teknik araç ve gerecin, demirbaş ve kırtasiye malzemelerinin temin edilmesini ve üyelere ekonomik gereç ve teknik donanım yardımı sağlamak

5- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içi / yurt dışından bağış kabul etmek

6- Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin edilmesi amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak, ortak olmak ve bunları işletmek, küratörlük, danışmanlık, konsept sergi tasarımı ve kitap basımı yapmak, sergi salonu kiralamak, kiraya vermek

7- Üyelerinin yararlanması ve boş zamanlarını değerlendirebilmesi için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesis(ler) kurmak ve bunları tefriş etmek, çalıştırmak ve gerektiğinde kiraya vermek, fotoğraf kütüphanesi hazırlamak, tarihsel ve kültürel değeri olan her çeşit gereci tasnif etmek ve derlemek

8- Üyeler arasında insani ilişkilerin, kültürel aydınlanmanın geliştirilmesi ve devam ettirilmesi amacıyla yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, anma, spor, gezi ve eğlence etkinlikleri vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmasını sağlamak

9- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek

10- Kültürel hedefler doğrultusunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin oluşumuna ev sahipliği yapacak tesisler kurmak

11- Uluslararası faaliyetlerde bulunmak, klasik ve modern konseptte uluslararası fotoğraf festivallerini Türkiye’de düzenlemek, Kültür Bakanlığı yurt dışı Türkiye tanıtım günlerinde ve Türkler için özel tarihlerde yurt dışında kültürümüze dair tematik, çağdaş sergi, gösterim, panel vb. etkinlik desteğinde bulunmak, yurt dışı dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak projeler-etkinlikler yapmak ve/veya yardımlaşmak. Özel sermayeli kuruluşlar, şirket, topluluk ve cemiyetlerle yurtiçi ve yurtdışında etkinlik/proje yapmak

12- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek

13- Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak

14- Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak

15- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak

16-Üyelerine üye tanıtım kartı çıkartmak, gerektiğinde bankalarla anlaşarak üyeler için dernek kredi kartı tanımlamak

17- Sinema sanatı, film üretimi, projeleri, kısa film tekniğine yönelik olarak üyelerin çalışmalarına ortam hazırlar ve yönlendirmek. Film üretimi ve proje çalışmaları yapmak. Kurs, seminer, panel, sempozyum ve benzeri eğitim çalışmalarını düzenlemek. Film gösterileri, kısa film festivali ve sinema günleri düzenlemek. Söyleşiler, gösteriler yapar, yayınlar çıkarmak. Benzer alanda uğraş veren diğer kişi ve kurumlarla ortak projeler üretir ve etkinliklere katılmak

18- Web sitesi, sosyal medya gibi benzeri mecralarda da çalışmalar yapmak

19-Dernek, amaçları gerçekleştirmek ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüte kamu kurumlan, sivil toplum kuruluşları ve özel kuruluşlar ile işbirliği yapar. Bu anlamda yurt içindeki ve dışındaki kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar, dernekler, meslek odaları, sendikalar, federasyonlar, konfederasyonlar ile iş birliği yapar. Bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açar, ayrı dernekler kurulmasını teşvik eder ve kendi adının kullanılmasına izin verir.

20-Yıl içinde elde edilen gelirinin en az üçte ikisi dernek amaçlarına harcanır.

21-Derneğin amaç edindiği hizmetler herkese açıktır, belli bir yöre veya kitleye hizmetle sınırlı değildir.

 

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

 

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3– Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.

Üyeliğe başvuran kişi, üyeliği kesinleşinceye kadar aday üye sayılır. Aday üye derneğin her türlü çalışmalarına katılır, olanaklarından yararlanır.

Ancak aday üye sıfatının kazanılması, üyelik başvurusunun dernek yönetimince kesin kabulü biçiminde değerlendirilemeyeceği gibi; yönetim, aday üyenin başvurusunu TMK’nın 63. maddesi hükmü çerçevesinde reddedebilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Fahri üye; Yönetim Kurulu kararı ile birikmiş aidat borcu olmaması şartıyla, 10 yılını dolduran FOTON üyelerinden yazılı olarak başvuranlara “Fahri Üyelik” verilir.

Onur Üyeleri ve Fahri Üyeler isterlerse Genel Kurul’a katılabilirler. Fakat oy hakları yoktur ve kurullara seçilemezler.

 

Üyelikten Çıkma

Madde 4– Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5 – Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak

3- Aylık ödemesini (aidatını) 1 yıl vermemiş bir üye yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödemezse veya derneğe üye olma koşullarını kaybeden üyeler, ayrıca, bildirime gerek olmaksızın, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkanlar ve çıkartılanlar, Dernek çalışmaları ve malları üzerinde hak ileri süremezler.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. İstifa eden kişinin ya da aidat ödememe nedeniyle üyelikten çıkartılan kişinin daha sonra yeniden üye olabilmesi, genel şartlar ile birlikte ayrıca eski döneme ilişkin aidat borcunun ödenmesi şartına bağlıdır.

 

Dernek Organları

Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 • Genel kurul
 • Yönetim kurulu
 • Denetim kurulu

 

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı,
Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7– Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Genel kurul;

1- Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan toplantıya;

2- Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir

Olağan genel kurul, aidat borcu olmayan üyelerden ve onursal üyelerden oluşan Dernek Genel Kurulu olağan olarak üç yılda bir, haziran ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Çağrı Usulü*

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır.

Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.

İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.

İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü*

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.

Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.

Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür.

Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.

Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8– Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Dernek yetkili kurullara seçilebilmek için aday olanların genel kurulda geçerli bir mazeret gösterip hazır bulunmamaları halinde kendi adlarına üyelerden vekil tayin edemezler.

Eşit oy alanlar arasında yeniden oylama yapılır eşitlik yine bozulmazsa kura çekilir.

 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1- Dernek organlarının seçilmesi

2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi

3- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası

4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi

5- Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi

6- Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması

7- Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi

8- Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

9- Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması

10-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

11- Derneğin vakıf kurması

12- Derneğin fesih edilmesi

13- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması

14- a) Dernek üyelik ve giriş ödentisini belirlemek yetkisi genel kurula aittir.

b) Genel kurul toplantısında, katılan beş üyenin yazılı önerisi ile yıllık ödentinin ve üyeliğe giriş ödentisinin artırılması ve/veya azaltılması için teklif verilebilir

c) Bu teklifte önerilen miktar açıkça belirtilir

d) Teklif gündemde yer almasa bile görüşmeye açılarak açık oylama usulüyle Genel Kurula katılanların salt çoğunluğuyla karara bağlanır.

e) Aidat ve üyelik giriş ödentisi hakkında yeni teklif yapılmaz ise en son karara bağlanan miktar devam eder

15- Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

 

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 10– Yönetim kurulu, yedi asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, Derneğin temsili Başkan veya Yönetim Kurulu’nun görevlendireceği üye veya üyeler tarafından yapılır.

2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak

3- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

4- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek

5- Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

6- Genel kurulda alınan kararları uygulamak

7- Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak ve bütçenin uygulanmasını sağlamak

8- Genel kurul kararıyla federasyona kurucu ve üye olmak. Derneğin üyesi olduğu federasyon veya konfederasyon tüzüğü ve çalışmaları doğrultusunda gereken faaliyetleri yürütür

9- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek

10- Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak

11- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak

12- Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

13- Yönetim Kurulu, Başkan veya Başkan Yardımcısından biri hazır olmak kaydı ile en az beş asıl üye ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Yedek üyeler de toplantılara katılabilir, oy hakları yoktur. Geçerli özrü olmadan Yönetim Kurulu toplantılarına üst üste üç defa katılmayanlar Yönetim Kurulu’ndan çıkmış sayılır ve yerine ilk yedek üye alınır. Yönetim Kurulu üye sayısı beş kişinin altına düştüğünde kalan üyeler, yönetim kurulu üyelerinin seçimi gündemiyle Genel Kurulu acilen olağanüstü toplantıya çağırır. Yeni Yönetim Kurulu oluşana kadar, yasal zorunluluk bulunmayan hiçbir karar almazlar

14- Dernek işlerinin yürütülmesi için gönüllülerden yararlanabileceği gibi, gerektiğinde ücretli personeli göreve başlatır, görevden alır.

 

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 11- Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

 

Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 12:

Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Üyeler, kendi aralarından bir başkan seçerler.


Disiplin Kurulu;

Dernek Disiplin Yönetmeliği’ni hazırlar ve hazırlanan bu yönetmeliği ve bilahare yapılacak değişiklikleri Yönetim Kurulu’nun onayına sunar.

Dernek amaç ve onuru ile bağdaşmayan davranışlarda ve çalışmalarda bulunan üyeler hakkında Yönetim Kurulu’nca gönderilen raporları inceler ve gerekli gördüğü hallerde Disiplin Yönetmeliği uyarınca uyarı, kınama cezası verebilir, bir üyenin üyelikten çıkarılmasını Yönetim Kurulu’na önerebilir.

Madde 13: Disiplin Kurulu, en az on üyenin başvurusu üzerine veya Yönetim Kurulu’nca toplantıya çağrılabilir. Çağrı üzerine geçerli özrü olmadan toplantıya gelmeyen üye Disiplin Kurulu’ndan çıkmış sayılır ve yerine ilk yedek üye alınır. Disiplin kurulundan çıkmış sayılma ve yedek üyenin çağrılması diğer disiplin kurulu üyelerinin ortak imzası ile düzenlenecek tutanaklar ile tespit edilir ve yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilir, toplandığında genel kurula sunulur. Disiplin Kurulu, üyelere uyarma veya kınama cezaları verebilir. Bir üyenin üyelikten çıkarılmasını Yönetim Kurulu’na önerebilir.

 

 A-) Başkanın Görev ve Sorumlulukları

 1. a) Dernek Başkanı, derneği, dernek içinde ve dışında kişi, kurum veya kuruluşlara karşı temsil eder.
 2. b) Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder.
 3. c) Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen yönetim kurulu ve dernek üyelerinin görevlerini yerine getirmelerini denetler, yardımcı olur.
 4. d) Yönetim Kurulu ve dernek içindeki koordinasyonu sağlar ve çalışmaları denetler.
 5. e) Başkan yardımcıları, sayman ve yazmanla birlikte dernek için yürütme çalışmaları yapar ve denetler.
 6. f) Başkan, dernek işleyişinden ve çalışmalarından en üst düzeyde sorumludur.

 

B-) Başkan Yardımcısının Görev ve Sorumlulukları

 1. a)  Başkan olmadığı zaman yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder, çalışmaları yürütür, derneği temsil eder.
 2. b) Kişi, kurum ve kuruluşlara, dernek üyelerine karşı başkandan sonra ikinci derecede yetkili ve sorumludur.
 3. c) Derneğin kendi sorumluluğunda bulunan birimlerini ve çalışmaları denetler, yürütür.
 4. d) Derneğin demirbaş, alet ve cihazlarının muhafazasından ve kontrolünden sorumludur.

 

C-) Genel Sekreterin görevleri Tüzüğümüzde aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

 1. a) Derneğin günlük işlerini yürütür,
 2. b) Yönetim Kurulu’na Derneğin faaliyetleri hakkında aylık rapor verir,
 3. c) Üyelerin giriş ve üyelik aidatları ile bağışlarını toplar,
 4. d) Yönetim Kurulu’nun almış olduğu kararları izler, sonuçlandırır,
 5. e) Yazışma ve çağrı işlemlerini yürütür,
 6. f) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’nca verilen görevleri yerine getirir,
 7. g) Bizzat veya oluşturacağı ekiplerle; Derneğin veya üyelerin sorunlarını, alakalı resmi ve özel kişi, kuruluş ve kurumlar nezdinde izler,
 8. h) Dernek personelini ve teşkilatını Yönetim Kurulu’nun direktifleri dahilinde yönetir,
 9. i) Yönetim Kurulu’nun ya da başkanının verdiği diğer görevleri yapar. Genel Sekreter dernek profesyonel çalışma kadrosunu her yıl bütçe ile birlikte gerekçeli olarak hazırlar ve Yönetim Kurulu onayına sunar. Genel Sekreter profesyonel kadro ile birlikte Strateji ve Eylem Planı’nda yer alan faaliyetleri Yönetim Kurulu’nun katkı ve katılımı ile yürütmek yükümlülüğündedir.

Bu kapsamda;

 • Derneğin, sektörün sesi ve tüm ilgililerin başvurabileceği uzmanlık sunan bir adresi olması,
 • Sektörü etkileyen ve ulusal veya Avrupa birliğince getirilen yasal, ekonomik düzenlemeleri izleyerek bu konuda sektör görüş ve duruşunu tespit ederek gerekli lobi faaliyetlerinin yapılması,
 • Sektör oyuncularının işlerini daha kolay ve verimli yapabilecekleri bir iş ortamına sahip olmalarını temin edecek girişimlerde bulunulması,
 • Sektör verilerinin toplanarak analiz edilmesi, raporlanması ve derneğin sektörün veri bankası niteliğini kazanması, konuları esas faaliyet alanları olarak görülmektedir.

 

D-) Genel Sekreter Yardımcısının Görevleri: Genel Sekreter Yardımcısı; Yönetim Kurulu kararlarını ve Genel Sekreter’in talimatlarını uygular, çalışmalarını Dernek Stratejik ve Eylem Planı ile uyumlu olarak planlar ve yıllık çalışma planı çerçevesinde yürütür. Sektörle ilgili Belediyelerle ve diğer ilgili kurumlarla ve dernek üyeleri ile iletişim halinde bulunur. Dernek Uzmanlık Komitelerinin en yüksek etkinlikte görev yapmasını sağlar. Dernek ofis faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda; görevleri aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

 1. a) Derneğin günlük işlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini ve her türlü ofis faaliyetinin düzenli icrasını sağlar.
 2. b) Üyelik başvurularını inceler ve inceleme raporunu Genel Sekreter’e gereği için sunar,
 3. c) Yönetim Kurulu’nun almış olduğu kararlardan sorumluluğu kapsamındaki konuları, sonuçlandırır.
 4. d) Dernek stratejik amaçlarına ve hedeflerine erişmeye odaklanır ve bu kapsamda; uzmanlık komitelerinin dernek eylem planı ve komitelerin yıllık çalışma planları çerçevesinde düzenli ve etkin çalışmalarını, koordine ederek, sağlar.
 5. e) Üyeler ile dernek ve diğer üyeler arasında iletişim ve işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar. Üyelerin iş yapmalarını kolaylaştırıcı önerileri tespit ederek / ettirerek bu önerilerin gerçekleşmesine yönelik lobi faaliyetlerinde bulunur,
 6. f)  Dernek resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarını yönetir ve gerekli haber duyuru vb. eklemelerin/güncellemelerin yapılmasını sağlar ve bunların takibini yapar.  Dernek elektronik posta hesabı ile sosyal medya hesaplarını kontrol ederek cevap verilmesi gereken mesajları düzenli olarak cevaplandırır veya başka bir yönetim kurulu üyesinin görev alanına giriyorsa onun aracılığı ile cevap verilmesini sağlar.
 7. g) Dernek Yıllık Çalışma Raporunu ve Sektör Performans Raporunu üyelerle ve ilgililerle koordine içerisinde hazırlar.
 8. h) Dernek personelini ve teşkilatını Genel Sekreter’in direktifleri dahilinde yönetir.
 9. i) Genel Sekreter’in yokluğunda görevini vekaleten yürütür.

 

F-) Dernek Yazmanının Görev ve Sorumlulukları

 1. a) Dernek yazmanı, yönetim kurulu karar defteri, üye kayıt defteri, gelen giden evrak defterleri, yönetim kurulu gündem ve toplantı defterinin düzenli olarak tutulmasından, kayıtların günü gününe işlenmesinden, gelen yazılara verilecek yanıtların zamanında verilmesinden, gelen ve giden evrakın dosyalanmasından,
 2. b) Geçmiş dönemlere ilişkin evrakın, yasaların öngördüğü sürece saklanmasından,
 3. c) Halen kullanılmakta olan defter, belge ve kayıtların muhafazasından sorumludur.
 4. d) Yukarıda belirtilen görevleri kendisi veya görevli kişilerle gerçekleştirir.
 5. e) Dernekle ilgili her türlü yasal ve idari işleri yürütür. Yönetim Kurulu’nun gündemini düzenler ve toplantıya sunar. Yönetim Kurulu’nun kararlarını uygular.

 

E-) Dernek Saymanının Görev ve Sorumlulukları

 1. a) Seçildiği dönemin tahmini gelir-gider bütçesini, gelir–gider dengesini oluşturmak için dönem içinde düzenlemelerde bulunur, öneriler hazırlar ve yönetim kuruluna sunar.
 2. b) Yapılacak her türlü harcamanın belgeye dayandırılmasını sağlar.
 3. c) Derneğin demirbaş, alet ve cihazların muhafazası ve kontrolünü sağlar.
 4. d) Gelirlerin makbuz karşılığında alınmasını ve kaydının yapılmasını sağlar.
 5. e) Gelir ve gider belgelerinin ayrı ayrı numaralandırılıp dosyalanmasını sağlar.
 6. f) Dernek harcamalarının rayiç bedel üzerinden yapılıp yapılmadığını denetler, gerektiğinde alımlara ve harcamalara müdahale eder.
 7. g) Dernek gelirlerinin toplanmasını, sarfların bütçeye uygun olarak yapılmasının sağlanması, muhasebe kayıtlarının düzenli olarak tutulması, kişilere ve çalışanlara yapılacak ödemeler ile vergi, sigorta primlerinin zamanında ödenmesini sağlar.
 8. h) Demirbaş defteri, işletme hesabı defteri, alındı belgesi kayıt defterinin tutulmasından sorumludur.
 9. i) Genel Kurula sunulacak gelir-gider raporunu hazırlar.
 10. j) Dernek hesaplarını iç ve dış denetimlere hazır tutar.
 11. k) Dernek Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek miktar dışında kasada nakit bulundurmaz.
 12. l) Yukarıda belirtilen çalışmalardan yönetim kuruluna ve genel kurula karşı sorumludur.

 

G-) Yönetim Kurulu Koordinatör Üye Görevleri

 1. Yönetim Kurulunun diğer özel ve kamu kuruluşlarıyla olan toplantı, seminer vb. faaliyetlerine katılır ve bu alandaki faaliyetleri koordine ederek Yönetim    Kuruluna bilgiler sunar.
 2. Kamu veya özel sektör kuruluşlarına yapılacak ziyaretlerin planlamasını yaparak Yönetim Kuruluna sunar.
 3. Dernek içinde ve dışında yapılacak toplantıları organize eder, yönetim kurulu üyelerinin katılımını sağlar.
 4. Dernekte yapılacak etkinliklerin ve uygulamaların organizasyonunu yapar ve yönetim kuruluna bilgi verir.
 5. Üyeliğe kabul ve üyelikten çıkma/çıkarılma işlemlerini yürüterek bu konudaki üye taleplerini Yönetim Kuruluna iletir ve alınan kararları uygular.
 6. Üyelerden gelen talepleri derleyerek Yönetim Kuruluna sunar.
 7. Yönetim Kurulunca verilen diğer görevleri yapar.

 

H-) Ofis Personeli: Genel Sekreterlik kadrolarında; yıllık bütçelerde tanımlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan sayıda, uygun nitelikte ofis personeli istihdam edilir. Ofis personelinin görevleri aşağıda tanımlanmıştır.

 1. a) Dernek yazışmalarının hazırlanması, dağıtımı, arşivlenmesi ve takibi
 2. b) Personel özlük dosyalarının tutulması ve izlenmesi,
 3. c) Personel işe giriş bildirgelerinin ilgili mercilere zamanında iletilmesi, SGK primlerinin hesaplattırılması ve zamanında ödenmesi, arşivlenmesi,
 4. d) Dernekler Kanunu ve Yönetmeliği çerçevesinde İl Dernekler Müdürlüğü vesaikinin hazırlanması ve ilgililere iletilmesi, arşivlenmesi, 9/17
 5. e) Üyelik dosyalarının düzenli tutulması, aidatlarının ve diğer dernek gelirlerinin tahsili, banka nakit hareketlerine ilişkin talimatların hazırlanması ve takibi,
 6. f) Dernek tarafından düzenlenen etkinliklerde (Dernek dışı yönetim toplantıları, üyeler arası İşbirliği Günleri, Seminer/Konferans/Çalıştay vb.) etkinlik yerinin, verilen gündeme uygun olarak ilişkin dokümantasyon ve sunumların hazırlanması,
 7. g) Yönetim Kurulu kararları, Toplantı Görüşme Tutanağı vb. dokümantasyonun hazırlanması, imzaların alınması, yayınlanması ve arşivlenmesi,
 8. h) Üst Yönetim Randevu ve ziyaretlerinin koordine edilmesi,
 9. i) Mali Müşavirlik Bürosu, sigorta ile ilgili işler ile Hukuk Müşavirliği Bürosu ile iletişimin sağlanması ve gerekli ortak çalışmaların Genel Sekreter veya Yardımcısının talimatları doğrultusunda yapılması

 


Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 14– Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1- Üye Aidatı: Üyelerden yıllık olarak da 360 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye yönetim kurulu yetkilidir

2- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar

3- Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, yarışma ve konferans vb. faaliyetlerden sağlanan gelirler

4- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler

5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar, fon kaynakları ve sponsorlardan elde edilecek diğer bütün gelirler

6- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar

7- Danışmanlık, küratörlük, konsept sergi tasarımı ve kitap, afiş ve kart postal basımı, sergi salonu kiralama (bunların tümünü bütünleşik bir biçimde gerçekleştirmek), belgesel ve sanatsal film gösterimi, web’den canlı ve/veya podcast yayınlarına alınan reklam ve/veya sponsorluk gelirleri

8- Diğer gelirler

 

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 15- Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliği’nin 31. maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1- Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2- Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4- İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1., 2. ve 3. alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2- Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanununun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdik

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 16- Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak beş yıl süreyle saklanır.

 

Beyanname Verilmesi*

Madde 17-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

 

Bildirim Yükümlülüğü 

Madde 18-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

 

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Temsilcilik Açma

Madde 19- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.

 

Derneğin İç Denetimi

Madde 20- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

Derneğin Borçlanma Usulleri 

Madde 21- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 22- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 23- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Fotoğraf Organizasyonları Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

Hüküm Eksikliği

Madde 24– Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır. Derneğin hazırladığı yönetmeliklerin, Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuatının, Medeni Kanun ve ilgili mevzuatının hükümleri de uygulanır. Bunlarda da çözüm getirecek açıklık yoksa ilgili düzenlemelerden yararlanılarak Genel Kurul kararıyla sonuca varılır.

 

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 25- Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en mülki amirliğine verir.

 

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 26- Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

 

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 27- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir. Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekler ile ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır.

 

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 28- Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, nisan ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saate toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihini izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 1O’dan fazla veya toplam üye sayısı 20’den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

FOTONLogok